02188814622
09363548118

مشاوره جهت ارتقاء مهارت

ارتقاء شغلی طی یک فرآیند در رده شغلی فرد باعث ایجاد بهبود رده شغلی او می‌شود. مسلم است که عامل ارتقاء شغلی، خود فرد شاغل است و در درجه اول، او باید برای این تغییر در مسیر شغلی آماده باشد، اما محیط کار و وضعیت و شرایط آن، نقش بسیار مهمی در این ارتقاء دارند و می‌توانند زمینه های مورد نیاز و مناسب را برای ارتقاء شغلی فراهم کنند.
انگیزه و محرک ارتقاء شغلی می‌تواند خود فرد یا سازمان باشد. در صورتی که خود فرد، محرک ارتقاء شغلی باشد، تصمیم‌گیرنده این تغییر، خود او است. گاهی اوقات، انگیزه و محرک ارتقاء شغلی، سازمان است که شخص را مجبور به بهبود وضعیت شغلی کرده است؛ در این صورت، اقتضائات و شرایط بوجودآمده در سازمان صرفاً باعث ارتقاء در مسیر شغلی شخص می‌شود و البته خود فرد است که با تصمیم نهایی که اتخاذ می‌کند، باعث ارتقاء شغلی می‌شود

با استفاده از فرم زیر با ما جهت مشاوره کسب و کار ارتباط برقرار کنید

ارسال پیام موفق بود